AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pedagogické intervence zajišťujeme i nadále

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Petra Fleková

email: petra.flekova@zspremyslovcu.cz

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Ivana Koptová

email: ivana.koptova@zspremyslovcu.cz

 

KARIÉROVÝ PORADCE

Mgr. Jitka Zíková

email: jitka.zikova@zspremyslovcu.cz

 

ASISTENTI PEDAGOGA

Všichni asistenti pedagoga spolupracují prioritně s třídními učiteli.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

PORADENSTVÍ 

Současná hektická doba přináší i nové problémy nejen s výukou, ale i chováním dětí. Naše škola Vám nabízí pomocnou ruku. 

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný a kariérový poradceškolní metodik prevence a asistenti pedagoga, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy a jejich rodinní příslušníci. 

Základní principy a zásady práce ve škole:  

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole, 
 • dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence 
  a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru, 
 • klíčovými osobami a nositeli poradenského a preventivního působení na naší škole jsou ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé a třídní učitelky,  
 • školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) poskytují metodickou podporu naší škole, zejména školnímu metodikovi prevence a výchovnému a kariérovému poradci 
 • neziskové organizace nabízejí ucelené programy specifické prevence – zejména závislostí, sekt a sektářství a aktuálních problémů různých věkových skupin žáků, tyto programy naše škola pravidelně využívá, 
 • při výběru nabízených programů členové výchovného a preventivního týmu školy pečlivě zjišťují reference jak o programu, tak i o organizaci, 
 • všichni pedagogové v naší škole si plně uvědomují, že sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji některých žáků. Potom není v kompetenci školy problém vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam – obvykle pedagogicko-psychologickým poradnám nebo dalším zařízením, které posoudí další možnosti péče o takového jedince a škole doporučí konkrétní postup. 

  Nadaní žáci 

  • spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kadani, která se zaměřuje na identifikaci dětí nadaných 
  • jsme školou spolupracující s Mensou ČR 
  • nadaným dětem věnujeme speciální péči nejen při výuce, ale hlavně širokou nabídkou zájmových kroužků 

   Výchovný poradce 

   Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

   Kariérový poradce 

   Kariérový poradce u vycházejících žáků zajišťuje předprofesní a profesní přípravu, organizuje exkurze do škol či do firem. Úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Lounech a s Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Lounech. V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje využíváme webovou aplikaci Salmondo pro podporu kariérového poradenství žáků ZŠ. 

   Školní metodik prevence 

   Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování. 

   Asistenti pedagoga 

   Asistent pedagoga pracuje pod vedením učitele. Především se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a současně pomáhá všem žákům při výuce a přípravě na ni. Je nápomocen učitelům při výchovné a vzdělávací činnosti. Komunikuje nejen s žáky, ale i s rodiči. Naši asistenti se zapojují do celého chodu školy. Vedou různé odpolední zájmové činnosti pro žáky nebo případné intervence. Zajišťuje činnosti při zajištění školního stravování pro žáky v programu Women for Women. 

   Systém Bakaláři

   Přihlášení pro žáky a rodiče

   Online výuka

   Přihlášení do Office 365

   Centrum sportu

   Sport na škole

   Školní družina

   Novinky a informace ze školní družiny

   Školní jídelna

   Základní informace a objednávka stravy

   Dokumenty

   Formuláře a dokumenty