AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pedagogické intervence zajišťujeme i nadále

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Petra Fleková

email: petra.flekova@zspremyslovcu.cz

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Ivana Koptová

email: ivana.koptova@zspremyslovcu.cz

 

KARIÉROVÝ PORADCE

Mgr. Jitka Zíková

email: jitka.zikova@zspremyslovcu.cz

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Jiřina Linajová

email: jirina.linajova@zspremyslovcu.cz

ASISTENTI PEDAGOGA

Všichni asistenti pedagoga spolupracují prioritně s třídními učiteli.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

PORADENSTVÍ 

Současná hektická doba přináší i nové problémy nejen s výukou, ale i chováním dětí. Naše škola Vám nabízí pomocnou ruku. 

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný a kariérový poradceškolní metodik prevence a asistenti pedagoga, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy a jejich rodinní příslušníci. 

Základní principy a zásady práce ve škole:  

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole, 
 • dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence 
  a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru, 
 • klíčovými osobami a nositeli poradenského a preventivního působení na naší škole jsou ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé a třídní učitelky,  
 • školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) poskytují metodickou podporu naší škole, zejména školnímu metodikovi prevence a výchovnému a kariérovému poradci 
 • neziskové organizace nabízejí ucelené programy specifické prevence – zejména závislostí, sekt a sektářství a aktuálních problémů různých věkových skupin žáků, tyto programy naše škola pravidelně využívá, 
 • při výběru nabízených programů členové výchovného a preventivního týmu školy pečlivě zjišťují reference jak o programu, tak i o organizaci, 
 • všichni pedagogové v naší škole si plně uvědomují, že sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji některých žáků. Potom není v kompetenci školy problém vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam – obvykle pedagogicko-psychologickým poradnám nebo dalším zařízením, které posoudí další možnosti péče o takového jedince a škole doporučí konkrétní postup. 

  Nadaní žáci 

  • spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kadani, která se zaměřuje na identifikaci dětí nadaných 
  • jsme školou spolupracující s Mensou ČR 
  • nadaným dětem věnujeme speciální péči nejen při výuce, ale hlavně širokou nabídkou zájmových kroužků 

   Výchovný poradce 

   Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

   Kariérový poradce 

   Kariérový poradce u vycházejících žáků zajišťuje předprofesní a profesní přípravu, organizuje exkurze do škol či do firem. Úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Lounech a s Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Lounech. V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje využíváme webovou aplikaci Salmondo pro podporu kariérového poradenství žáků ZŠ. 

   Školní metodik prevence 

   Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování. 

   Školní speciální pedagog

   Školní speciální pedagog se v rámci projektu pravidelně účastní průběžného vzdělávání zaměřeného na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a je zapojen do sítě metodické podpory, tj. projektem organizovaných společných metodických setkání, supervizí či zprostředkovaných individuálních konzultací.

   Asistenti pedagoga 

   Asistent pedagoga pracuje pod vedením učitele. Především se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a současně pomáhá všem žákům při výuce a přípravě na ni. Je nápomocen učitelům při výchovné a vzdělávací činnosti. Komunikuje nejen s žáky, ale i s rodiči. Naši asistenti se zapojují do celého chodu školy. Vedou různé odpolední zájmové činnosti pro žáky nebo případné intervence. Zajišťuje činnosti při zajištění školního stravování pro žáky v programu Women for Women. 

   Systém Bakaláři

   Přihlášení pro žáky a rodiče

   Online výuka

   Přihlášení do Office 365

   Centrum sportu

   Sport na škole

   Školní družina

   Novinky a informace ze školní družiny

   Školní jídelna

   Základní informace a objednávka stravy

   Dokumenty

   Formuláře a dokumenty

   Dobronauti

   Dobronauti

   Do třídy k nám přišli Dobronauti - jedná se o preventivní program pro zvládání vrstevnických konfliktů. Žáci museli jako skupina spolupracovat a získali dovednosti a tipy, jak v konfliktech jednat. 

   číst více
   Radek Banga

   Radek Banga

   Dne 15. ledna měla škola ZŠ Přemyslovců výjimečnou návštěvu – Radka Bangu, který představil inspirativní přednášku zaměřenou na prevenci dětství bez násilí. Tato záživná akce probíhala v tělocvičně a byla součástí programu pro druhý stupeň. Radek Banga nejen sdílel...

   číst více