Online zápis

Přesměrování na centrální zápisový server

Kritéria přijímání

Informace o kritériích přijímání žáků

Výsledky zápisu

Zhlédněte výsledky ukončeného zápisu 

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUNY, PŘEMYSLOVCŮ 2209, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Základní škola Louny, Přemyslovců, příspěvková organizace v souladu s § 164 odst. 1, písm. a),  s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Louny č. 1/2021 „o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Louny“, zastoupená ředitelem školy PhDr. et Mgr. Vlastimilem Hubertem, MBA, stanovila následující kritéria:

Ve školním roce 2021/2022 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 26 žaků na třídu. V případě, že počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy (tj. 52 míst), bude ředitel postupovat dle následujících kritérií (postupně v daném pořadí):

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace.  Obecně závazná vyhláška ke stažení zde.
  2. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod Základní školy Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace, jehož sourozenec je již žákem Základní školy Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace.
  3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod Základní školy Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace.

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií (nejdříve se přijímají žáci dle kritéria 1, poté dle kritéria 2, atd.). V případě, že ředitel školy nebude moci v jednom z kritérií (vyjma kritéria č. 1) přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, rozhodne o doplnění do stanoveného počtu žaků prvního ročníku los. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium. Losování bude veřejné. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis. Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem na dveřích při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy.

 V Lounech, 12. 3. 2021

PhDr. et Mgr. Vlastimil Hubert, MBA

ředitel školy