Dne 8.9.2023 proběhlo na naší škole branné cvičení. Žáci 9.A plnili zadané úkoly podle předem určeného plánu. Zvládli bez problému nácvik opuštění budovy školy, seznámili se se zásadami první pomoci, poznávali jednotlivé rostliny a zvířenu, pohybovali se v terénu podle mapy, buzoly i přírodních jevů. Akce se vydařila a žáci veškeré úkoly splnili.